محل تبلیغات شما

نكته ء مهمي كه بايد درنظرداشت اينكه تمپانومتري سمعک ویدکس فركانس بم در تشخيص يك ضايعه’خاص موثر نيست ونتايج آن در كنار ساير آزمونهاي تشخيصي ارزشمند خواهد بود.

تمپانومتري با پروب تن فركانس زير

(High Probe Tone Tympanometry):

سيستم گوش مياني در نوزادان تحت كنترل جرم مي باشدودراين شرايط بااستفاده از تمپانومتري فرکانس زیر جريان هواي جاري درگوش مياني كمتر مي شود.در صورتيكه بااستفاده از تمپانومتري فركانسي بم جریان هـــــــوا به حداکثر میزان خود می رسد.

بدليل رشد ناقص بخش استخواني مجراي شنوايي گوش خارجي حركت ديواره هاي مجرادر فركانسهاي بم بسيار زيادخواهدبودوايجادتمــــــــــــــپانوگرامهاي چندقله اي مي نمايدوتمپانومتري فركانس بم دركودكان كمتراز7ماه به دليل مشاهدهء تمپانوگرامهاي notchدار مناسب نيست ومحدوديت اصلي آن ، هنگامي است كه عليرغم اينكه درگوش مياني مايع وجود دارد و وجود اين مايع بامعاينهء اتوسكوپي ياجراحي محرزشده است،در تمپانومتري نتايج طبيعي بدست ميآيد. همچنين نوزادانيكه با تمپانومتري 226 هرتز نتايج غيرطبيعي (flat)داشته اند، بااستفاده ازتمپانومتري فركانس زير(1000هرتز)پردهءگوش قابليت انعكاسي يا تحرك نرمال داشته است.بعبارتي تمپانومتري فركانس زير درتشخيص Effusionگوش مياني نوزادان كمتراز7ماه توصيه مي گرددو حساسيت آن معادل 95%است.

Electrophysiolgoic Tests  :

الكترونيستاگموگرافي(ENG:Electronystagmography) :

يكي ازروشهاي تشخيصي نورواتولوژيك است كه به بررسي علل سرگيجه واختلال تعادل مي پردازد.دراين آزمون مسيرعصبي VOR(Vestibulo-OcularReflex)ارزيابي مي شود.VOR

حفظ نگاه خيره درطي حركت سررا برعهده دارد.ازجمله قابليتهايENGثبت همزمان نيستاگموس(حركات غيرارادي چشم)است .حركات چشم ايجادپتانسيل هاي قرنيه–شبكيه اي متفاوتي مي نمايدكه توسط الكترودهاي اطراف چشم به شكل يك نمودار(اكولوگرافي)ترسيم مي گردد.علاوه برآن امكان ضبط حركات چشم توسط دوربين فيلمبرداري مادون قرمزوجودداردكه درمونيتوردستگاه قابل مشاهده است(VNG:video Nystagmography).سايرحركات چشم وحتي وضعيت هوشياري،همكاري وسلامت بيمار درحين آزمايش كنترل ميگردد.

سيستم الكترونيستاگموگرافي(ENG:Electronystagmography ) بخش اديولوژيبيمارستان بعثتقابليت انجام آزمونهاي زير را دارد:

ضايعات مركز )Oculo - motor Saccadic test ( Gaze test -Optokinetic test- Smooth pursuit test :

Saccadic test: حركت سريع چشم 200تا600درجه برثانيه است كه بين دو هدف بينايي مجزا با 20-30 سانتيمتر فاصله ايجادمي شود.

Smooth pursuit test: نگاه خيره به يك هدف بينايي كه حركت ممتدوآهسته دارد.

Optokinetic test  :هنگاميكه چشم حركات جهشي سريع داشته باشد ويك الگوي تكراري متحرك را دنبال نمايد.

Gaze test: بروزنيستاگموس را در10-20-30درجه انحراف ازمحور مركزي نگاه خيره بررسي مي كند ودرهرحالت نگاه خيره 30 ثانيه تداوم دارد.

نتايج طبيعي تستهاي Oculo - motor درآسيب وستيبولارمحيطي ونتايج غيرطبيعي درضايعات ساقهء مغزو مخچه مشاهده مي شود.


کلینیک شنوایی سنجی

تاثیر سمعک بر شنوایی افراد دارای کم شنوایی

سمعک چیست و کاربرد آن در افراد کم شنوا

تنظیم سمعک و کاربرد آن برای افرادکم شنوا

مي ,test ,چشم ,تمپانومتري ,كه ,فركانس ,نگاه خيره ,است كه ,فركانس زير ,مي شود ,درگوش مياني

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
چشم انتظارم افرا رایانه ارزانی مهاجرت به کانادا اخذ ویزا خدمات طرح توجیهی با قیمت مناسب سایت رسمی دی جی مرتضی چیذری - مرتضی چیذری فریمن بیوتی ماسک صورت nazakhan خرید اینترنتی انواع ترازو درب اتوماتیک شیشه ای اصل