محل تبلیغات شما

دکمهبرنامهوسوییچها:

دکمههايبرنامه،سوییچهایادیگرکنترلهايسمعکرامعاینهکنید. دکمههاوسوییچهاباید

بهراحتیحرکتکنند. بهدنبالوجودآشغالهایاخوردگیهاياطرافکنترلهابگردید. یک

بروسکوچکاکثرآشغالهایاکثیفیهاراخارجخواهدکردواستفادهازپاكکنندههابادقتمیتوانددکمههايسفتشدهراسستکند. درطولچکشنیداري،بهاینکهدکمههایاسوییچهابهدرستیکارمیکنندگوشکنید.

 

باتري،درباتريواتصالات:

اتصالاتباتريبایدبهطورراحتبهباتريبچسبند،نهخیلیسفتومحکم. بهدنبالخراشروي

باتريناشیازاتصالاتمحکمبگردید سمعک اتیکن. درباتري ITEبایدبهنرمیبازشودونبایدخیلیسفتیاشلخیلیباشد. شکستگییاتركرويپلاستیکیادرباتريراچککنید. لولهيدرباتري

راحتمیشکندوبهتعویض نیازدارد. باکمیتمرینبهراحتیمیتواندرباتريراتعویض کرد.اگرچهبایدمراقببودکهدرتعویض شدهبدرستیبهکاررفتهباشد.دربرخیکمپانیهايسمعکدارايدرهايدستراستودستچپاستکهنمیتوانآنراجابجاکرد. درباترينیزممکناستازمدلیبهمدلدیگردرهمانکمپانیتغییرکند. اگرشکدارید،درباتريموردنیازرابراساسشمارهسریالسمعکسفارشدهید. وقتیدرباتريراجابجایاخارجمیکنید،مراقبباشیدکهسوزنلولاراآسیبنرسانید. اگرسوزنلولايفيشکستهاستیاازجادرآمدهاست، سمعکرابایدبرايتعمیربهتاثیر سمعک بر شنوایی افراد دارای کم شنوایی

سمعک چیست و کاربرد آن در افراد کم شنوا

تنظیم سمعک و کاربرد آن برای افرادکم شنوا

اتیکن ,دربرخیکمپانیهايسمعکدارايدرهايدستراستودستچپاستکهنمیتوانآنراجابجاکرد ,اگرشکدارید،درباتريموردنیازرابراساسشمارهسریالسمعکسفارشدهید ,درباترينیزممکناستازمدلیبهمدلدیگردرهمانکمپانیتغییرکند ,شدهبدرستیبهکاررفتهباشد ,نیازدارد ,دربرخیکمپانیهايسمعکدارايدرهايدستراستودستچپاستکهنمیتوانآنراجابجاکرد درباترينیزممکناستازمدلیبهمدلدیگردرهمانکمپانیتغییرکند ,درباترينیزممکناستازمدلیبهمدلدیگردرهمانکمپانیتغییرکند اگرشکدارید،درباتريموردنیازرابراساسشمارهسریالسمعکسفارشدهید ,اگرشکدارید،درباتريموردنیازرابراساسشمارهسریالسمعکسفارشدهید وقتیدرباتريراجابجایاخارجمیکنید،مراقبباشیدکهسوزنلولاراآسیبنرسانید ,شدهبدرستیبهکاررفتهباشد دربرخیکمپانیهايسمعکدارايدرهايدستراستودستچپاستکهنمیتوانآنراجابجاکرد ,اگرچهبایدمراقببودکهدرتعویض شدهبدرستیبهکاررفتهباشد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اطلاعیه تعطیلی مدارس jessicanzkxzzuy Seite دانلود سرا فروشگاه تخصصی انگشتر زنانه و دخترانه رنگ ثابت 2020 نسیم کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. erickatrdhs8 News فروش تخت دونفره باکیفیت نیاز شاهدشهر گردشکده ایکس ویژن